Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.cheveki.com provozovaném společností Cheveki, s.r.o., se sídlem Skokanská 2479/7, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČ: 08751081. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 324584 (dále jen „prodávající“ nebo „Cheveki, s.r.o.“). Prodávajícího je možno kontaktovat rovněž prostřednictvím e-mailové zprávy na elektronickou adresu poradna@cheveki.com.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky prodávajícího upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.cheveki.com, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.cheveki.com (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 6. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 7. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě veškeré údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 8. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
 9. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 10. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 11. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

II. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení jeho hlavních vlastností a cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně všech daní a všech souvisejících poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), se nepoužije.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Nelze-li tyto náklady určit předem, budou účtovány dodatečně.
 3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
  • nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončení objednávky“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně, elektronicky či telefonicky).
 6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Kupní smlouva je uzavřena ve znění těchto obchodních podmínek, které jsou kupujícímu k dispozici na internetových stránkách www.cheveki.com.
 7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
 8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

III. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky. Tato cena bude uvedena v objednávce a v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží. Cena je vždy včetně příslušné sazby DPH.
 2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. ……, vedený u …..a.s. (dále jen „účet prodávajícího“),
  • online platbou platební kartou.
 3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 4. Kupní cena je splatná ve lhůtě 3 dnů od uzavření kupní smlouvy. Prodávající je povinen odeslat zboží kupujícímu bez zbytečného odkladu po uhrazení celé kupní ceny. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 5. V případě bezhotovostní platby převodem je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 7. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Kupující souhlasí s případným doručením faktury elektronicky na elektronickou adresu kupujícího.
 8. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

IV. DORUČENÍ ZBOŽÍ A DODACÍ PODMÍNKY

 1. Příjem objednávky prodávající potvrdí zákazníkovi e-mailem. Zboží je zpravidla expedováno do pěti pracovních dnů od obdržení objednávky a současně připsání částky kupní ceny na účet prodávajícího. V případě vyprodání zboží prodávající kupujícího vyrozumí a domluví se na dalším postupu.
 2. Zboží je kupujícímu doručováno zpravidla prostřednictvím dopravce. Konkrétní podrobnosti o způsobech doručení zboží a s ním spojených poplatků jsou uvedeny rovněž v sekci informace o dopravě.
 3. V případě zasílání objednaného zboží prostřednictvím České pošty je maximální hmotnost jedné zásilky 30 kg. Při osobním odběru v Manětíně není hmotnost objednaného zboží omezená.
 4. Kupující je povinen zboží od dopravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalu a na případné závady dopravce neprodleně upozornit. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky nebo jejího zjevného poškození nešetrným zacházením se kupujícímu doporučuje zásilku nepřevzít.

V. NEPŘEVZETÍ OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ

 1. Uzavřením kupní smlouvy je kupující povinen objednané zboží převzít. Poruší-li kupující tuto svou povinnost, je odpovědný za škodu, která tím prodávajícímu vznikne.

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez udání důvodů do 14 dnů od převzetí zboží ve smyslu ustanovení §1829 odst. 1 občanského zákoníku. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen zasílat formou dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu spol. Cheveki, s.r.o., Skokanská 2479/7, Břevnov, 169 00 Praha 6, anebo formou e-mailu na elektronickou adresu prodávajícího podadna@cheveki.com.
 2. Kupující výslovně bere na vědomí, že podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 3. Kupující se zavazuje, že využije-li svého práva odstoupit od smlouvy, zašle nepoškozené zboží nevykazující známky použití na adresu prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, a to v původním obalu a s veškerým příslušenstvím a dokumentací, zabezpečené tak, aby při dopravě nemohlo dojít k jeho poškození. Prodávající doporučuje zásilku pojistit. Výslovně také uvádí, že balíky poslané na dobírku není možné přijmout. Náklady spojené s navrácením zboží a za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou (zejména náklady na dopravu, balné apod.), jdou v tomto případě k tíži kupujícího.
 4. Poruší-li kupující svoji povinnost vrátit prodávajícímu nepoškozené zboží nevykazující známky použití zpět prodávajícímu, je kupující odpovědný za škodu, která tím prodávajícímu vznikne.
 5. Před jakýmkoliv odesláním zboží zpět je kupující povinen o této skutečnosti informovat prodávajícího e-mailem na e-mailovou adresu poradna@cheveki.com, případně písemně na adresu spol. Cheveki, s.r.o., Skokanská 2479/7, Břevnov, 169 00 Praha 6.
 6. Při odstoupení od smlouvy je nutné uvést své jméno a příjmení, číslo faktury a kontakt (e-mail nebo telefon) a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesilateli.
 7. Po převzetí vráceného zboží se prodávající zavazuje zaslat na bankovní účet či fakturační adresu zákazníka zpět kupní cenu bez zbytečného odkladu. V případě spotřebitele je prodávající povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, vrátit kupujícímu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných   nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než   nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený), které od něho na základě kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým je prodávající obdržel. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo důvěryhodným způsobem prokáže, že zboží odeslal.
 8. Pokud je společně se zbožím kupujícímu dodáván a poskytnut také dárek, je takovéto ujednání mezi prodávajícím a kupujícím ujednáno s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá uvedené ujednání ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 9. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit do okamžiku odeslání zboží, a to v případě nedostupnosti zboží, výrazné změny ceny zboží nebo v případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny. Před odstoupením je ale prodávající vždy povinen kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Odstoupení od smlouvy může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMACE

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

2.       Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 1. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení občanského zákoníku o záruce za jakost. Záruční doba v takovém případě běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.
 3. Ustanovení předchozího odstavce se nepoužije

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

d) vyplývá-li to z povahy věci.

 1. V závislosti na povaze vady má kupující tato práva:
  • Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 občanského zákoníku, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
  • Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
  • Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 2. Při reklamaci je kupující povinen předložit doklad o nákupu a vyplnit průvodní list. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle.
 3. Prodávající informuje o stavu reklamace kupujícího, a to zpravidla elektronickou formou na elektronickou adresu kupujícího. 
 4. O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
 5. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení. V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno zákazníkovi zpět na jeho náklady. Náklady spojené s přepravou zboží k zákazníkovi po vyřízení oprávněné reklamace jsou hrazeny prodávajícím.
 6. Jestliže dojde k výměně zboží, doba k uplatnění práva z odpovědnosti za vady začíná běžet znovu od převzetí nového výrobku. Po vyřízení oprávněné reklamace se uvedená doba prodlužuje o dobu trvání reklamačního řízení (tato lhůta začíná běžet dnem následujícím po přijetí zboží a končí dnem vyřízení reklamace – nikoli tedy termínem vyzvednutí zboží zákazníkem).

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Kupující tímto souhlasí se zpracováním svých kontaktních údajů (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail, IP adresa) společností Cheveki, s.r.o. za účelem nabízení služeb a produktů společnosti Cheveki, s.r.o.

Potvrzuji seznámení se s obsahem zásad zpracování osobních údajů a s poučením o tom, jak Cheveki, s.r.o. mé osobní údaje zpracovává, o svých právech, o možnosti odvolat tento souhlas a o tom, že aktuální znění uvedených zásad mohu kdykoliv získat na stránce o Ochraně osobních údajů.

Pokud se kupující domnívá, že při zpracování jeho osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů, může podat stížnost u dozorujícího orgánu: Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon: +420 234 665 111.

IX. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

1.     K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, e-mail: adr@coi.cz, internetová adresa: http://www.adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a spotřebitelem z kupní smlouvy.

2.       V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://evropskyspotrebitel.cz/. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika je kontaktním místem pro řešení sporů on-line ve smyslu nařízení EP a Rady (EU) č. 524/2013, přičemž funkce ve smyslu tohoto právního předpisu vykonává pouze v případě, že strany sporu nemají obvyklé bydliště v témže členském státu.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.cheveki.com.
 2. Prodávající je k prodeji zboží nabízeného na webové rozhraní obchodu oprávněn na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 3. Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto obchodních podmínek, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení.
 4. Veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek a smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právním řádem. Veškeré spory v souvislosti s těmito obchodními podmínkami a smluvním vztahem mezi prodávajícím a kupujícím včetně následků jeho porušení budou řešeny u obecných soudů České republiky, pokud nebudou vyřešeny mimosoudně.
 5. Tyto podmínky nabývají platnosti dnem 4.5.2020.